ⓘ Gospodarka

Gospodarka

Gospodarka – system gospodarstw domowych, rolnych, przedsiębiorstw, instytucji publicznych i prywatnych zapewniający zaspokojenie potrzeb określonej populacji, współcześnie najczęściej regulowany przez państwo lub rynek. Gospodarka to całokształt działalności gospodarczej prowadzonej w danym regionie gospodarka regionalna, kraju gospodarka narodowa lub na całym świecie gospodarka światowa polegającej na wytwarzaniu dóbr i świadczeniu usług zgodnie z potrzebami ludności. W ramach gospodarki funkcjonują trzy podstawowe sektory: przemysł – przekształcanie materii ożywionej lub nieożywionej su ...

Bezpieczeństwo ekonomiczne

Bezpieczeństwo ekonomiczne – pojęcie odnoszące się do terminu bezpieczeństwo, zawężone jednak do ekonomicznych podstaw funkcjonowania państwa. Termin ten wiąże się z dyscypliną naukową, ekonomią, nauką o polityce oraz nauką o bezpieczeństwie i w zależności od poglądów badacza nadawana jest mu określona definicja. Kryterium podziału w tej materii jest rodzaj poglądu na dominującą w przestrzeni wizję modelu funkcjonowania gospodarki narodowej i społeczeństwa oraz rzeczywistości międzynarodowej, jaki reprezentuje dany badacz.

Biznes

Biznes – anglicyzm, który oznacza działalność gospodarczą. Etymologicznie słowo business wywodzi się z "busy” – zajęty, aktywny. W wymiarze społecznym bycie "zajętym” człowiekiem biznesu może oznaczać zaangażowanie w organizację procesu wytwarzania dóbr lub usług w celach komercyjnych. W ekonomii dyscypliną kierowania biznesem, w Polsce częściej nazywaną zarządzaniem, określa się naukę społeczną o zarządzaniu ludźmi i organizacjami w celu produktywnego osiągania celów przedsiębiorstw, w tym realizacji zysku dla właścicieli. Biznes może być też rozumiany jako synonim przedsiębiorczości. Szk ...

Bogactwo narodowe

Bogactwo narodowe – zasoby naturalne oraz zasoby majątkowe danego społeczeństwa. Obejmują one ziemię, wody, zasoby surowcowe oraz obiekty materialne będące własnością indywidualną lub współwłasnością, własnością zespołową różnych organizacji i grup społecznych obywateli kraju oraz własnością skarbu państwa. Zasoby, które znajdują się na obszarze państwa mogą również należeć do obywateli innych krajów. W konsekwencji państwo, które w stosunku do gospodarki kraju chce utrzymać pozycję suwerena zobowiązane jest do realizacji następujących działań kontrolnych związanych ze skalą, zakresem oraz ...

Branża

Branża – najmniejsza jednostka klasyfikacji gospodarczej. Według Słownika języka polskiego PWN jest to gałąź gospodarki handlu lub produkcji, która obejmuje usługi lub produkowane towary jednego rodzaju.

Broszura

Broszura – wyrób poligraficzny o małej objętości, maksymalnie 3 arkusze drukarskie o treści informacyjnej, biznesowej lub propagandowej, adresowany do szerokiej publiczności. Jest to rodzaj druku łączonego. W terminologii księgarskiej i bibliotekarskiej to publikacja licząca od 4 do 48 stron.

                                     

Firmanctwo

Firmanctwo – działanie jednego człowieka pod pozorem i przedsiębiorstwa drugiego człowieka – z ukrycia twarzy, faktycznie prowadzących działalność. Najważniejszym elementem tej działalności jest zgoda osoby, do której należy spółka.