ⓘ Historia

Historia świata

Historia świata zwyczajowo utożsamiana jest z historią gatunku ludzkiego, liczoną od momentu pojawienia się na świecie pierwszych Homo sapiens do czasów dzisiejszych. Historia rodzaju ludzkiego znaczona jest stopniowym rozwojem wynalazczości i odkrywczości, jak też wydarzeniami mającymi gwałtowną naturę - rewolucjami - definiującymi epoki w rozwoju materialnym i duchowym ludzkości. W przeszłości ustalano początek historii rodzaju ludzkiego w odróżnieniu od prehistorii, w momencie niezależnego wynalezienia w kilku miejscach Ziemi pisma, które dało początek swoistej infrastrukturze umożliwia ...

Klio (muza)

Klio – w mitologii greckiej muza historii. Uchodziła za córkę boga Zeusa i tytanidy Mnemosyne oraz za siostrę: Erato, Euterpe, Kalliope, Melpomene, Polihymnii, Talii, Terpsychory i Uranii. Według niektórych źródeł miała synów Hiacynta z Pierosem i Hymena. Była jedną spośród dziewięciu muz olimpijskich przebywały na Olimpie, które należały do orszaku Apollina Apollon Musagetes, ich przewodnika. Wraz ze swoimi siostrami uświetniała śpiewem biesiady bosko-ludzkie m.in. zaślubiny Tetydy i Peleusa oraz Harmonii i Kadmosa, a także uczty olimpijskie samych bogów. W sztuce przedstawiana jest zwykl ...

Konkurs "Historia Bliska”

Konkurs "Historia Bliska” – badawczy konkurs historyczny dla młodzieży organizowany przez Fundację Ośrodka KARTA od 1996 roku. W konkursie uczestniczyć mogą uczniowie gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych. Uczestnicy, w ramach ogólnego tematu konkursu, realizują temat własny - ważny z punktu widzenia lokalnej społeczności: wsi, miasteczka, rodziny, środowiska. Praca konkursowa powinna mieć charakter badawczy i twórczy, to znaczy być oparta na samodzielnie pozyskanych źródłach, jak nagranie audio lub wideo, relacje świadków historii, wspomnienia, dzienniki, dokumenty, listy, zdjęcia. Autorzy ...

Kultura pamięci

Kultura pamięci – całokształt sposobów obchodzenia się z przeszłością i historią przez grupy i jednostki. Obejmuje wszelkie formy reprezentacji przeszłości i pamięci, w tym przedstawienia zdarzeń w pamięci zbiorowej, upamiętnianie ich, wkomponowywanie w przestrzeń publiczną i teksty kultury. Kulturę pamięci cechują i stymulują subiektywizm, brak dystansu oraz postrzeganie przeszłości ze współczesnej perspektywy. Naukowo-obiektywny stosunek do historii ma tu natomiast znaczenie drugorzędne. Termin ten jest bardzo popularny w niemieckim dyskursie naukowym. Angielskiego pojęcia memory culture ...

Olimpiada Historyczna Gimnazjalistów

Olimpiada Historyczna Gimnazjalistów – olimpiada szkolna sprawdzająca wiedzę uczniów z zakresu historii, organizowana od roku szkolnego 2016/2017 przez Polskie Towarzystwo Historyczne. Funkcjonuje w oparciu o rozporządzenie Ministerstwo Edukacji Narodowej z dnia 29 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji oraz sposobu przeprowadzania konkursów, turniejów i olimpiad. W olimpiadzie mogą brać udział uczniowie gimnazjum. Przewodniczącą Komitetu Głównego jest dr hab. Małgorzata Machałek, prof. Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Olimpiada jest finansowana przez Ministerstwo Edukacji Narodowej, n ...

Protohistoria

Protohistoria – termin określający dzieje społeczności, które nie stworzyły piśmiennictwa, lecz o których zachowały się informacje w źródłach innych kultur lub okres bezpośrednio poprzedzający okres historyczny, w którym ilość danych pisanych jest wciąż bardzo niewielka. Jest to okres przejściowy między czasem prehistorycznym a historycznym, w którym istnieje już niewielka liczba pisanych dokumentów, ale przeważająca większość danych jest uzyskiwana metodami archeologicznymi. W okresie prehistorycznym brak jakichkolwiek danych pisanych, stąd wszystkie informacje pochodzą ze źródeł archeolo ...

Pseudohistoria

Pseudohistoria – termin najczęściej określający zamieszczane w pewnych książkach tezy o podłożu historycznym, ale odbiegające od standardów metod historycznych w taki sposób, by przedstawić ich wnioski w złym świetle. Prace, które przedstawiają kontrowersyjne wnioski dotyczące nowych, przypuszczalnych lub spornych dowodów historycznych, w szczególności dotyczące polityki, wojska czy religii, są często określane mianem pseudohistorii.

Psychohistoria

Psychohistoria – formuła badawcza stosowana w naukach humanistycznych, polegająca na integrowaniu badań historycznych z stosowaniem kategorii psychoanalitycznych. Psychohistorię tworzyli i tworzą głównie profesjonalni psychoanalitycy z zainteresowaniami historycznymi, zdecydowanie rzadziej profesjonalni historycy po treningu psychoanalitycznym Psychohistoria rozwijała się intensywnie w USA w latach 60. i 70. XX w., obecnie ma niewielu zwolenników. Większość prac psychohistorycznych to tzw. psychobiografie, np. Young Man Luther Młody Luter Erika Eriksona 1958. Krytycy psychohistorii zwracaj ...