ⓘ Nauki humanistyczne

Nauki humanistyczne

Jednak choć ich metodyka nie jest ścisła, to nie ma w niej dowolności, to znaczy określone są pewne zasady pozwalające odróżniać rzetelną wiedzę od innych wypowiedzi. To co zalicza się do nauk przyrodniczych, a co do humanistycznych wynika w pewnym stopniu z tradycji. Czasami uważa się, że nauki humanistyczne różnią się tym od przyrodniczych, że nie można ująć przedmiotu ich badań w sposób matematyczny. Nie jest to jednak do końca prawda. Wielokrotnie zdarzało się bowiem, że dana nauka humanistyczna "matematyzowała” się do tego stopnia, że właściwie należałoby zmienić jej klasyfikacje. Prz ...

Antropologia

Antropologia – interdyscyplinarna dziedzina nauki na pograniczu nauk humanistycznych, społecznych i przyrodniczych. Zajmuje się badaniem człowieka jako jednostki w społeczeństwie w kontekście historycznej zmienności, biorąc pod uwagę warunki socjalno-ekonomiczne oraz kulturowe; poszukuje zrozumienia roli kultury i struktur władzy w życiu człowieka. Ma dwa podstawowe nurty: antropologię kulturową antropologia społeczna zajmującą się człowiekiem w społeczności zbliżony do socjologii. antropologię fizyczną zajmującą się zmiennością biologiczną i fizjologiczną człowieka;

Ekosemiotyka

Ekosemiotyka – nauka łącząca semiotykę z ekologią człowieka, zajmująca się badaniem relacji znaków pochodzenia kulturowego z organizmami żywymi, ich społecznościami i środowiskiem. Pojęcie ekosemiotyki zostało zaproponowane przez Winfrieda Nötha i Kaleviego Kulla. Główną sferą zainteresowania ekosemiotyki jest wpływ konceptu idei, modelu opartego na znakach semiotycznych na projektowanie środowiska i zmiany w nim. Ekosemiotyka zajmuje się wpływem znaków na środowisko ekologiczne. Jest więc nauką o znakach zarówno ludzkich, jak i zwierzęcych w ramach geograficznych. Bada udział procesów sem ...

Humanistyka cyfrowa

Humanistyka cyfrowa – dział badań humanistycznych zajmujący się człowiekiem i jego wytworami w przestrzeni wirtualnej. Wykorzystuje ona narzędzia i metody oparte na technologiach informatycznych. Bada również to, jak tradycyjne działy nauk humanistycznych realizują się w rzeczywistości wirtualnej.

Nauki o zarządzaniu

Nauki o zarządzaniu – dyscyplina naukowa w zakresie dwóch dziedzin nauki, mianowicie: nauk ekonomicznych np. doktor nauk ekonomicznych w zakresie nauk o zarządzaniu, nauk humanistycznych np. doktor nauk humanistycznych w zakresie nauk o zarządzaniu. Według wcześniej obowiązującej w Polsce klasyfikacji zarządzanie było domeną nauk ekonomicznych, stąd dyscyplina ta była określana jako organizacja i zarządzanie. Obecnie interdyscyplinarne podejście do zarządzania, zwłaszcza wykorzystania psychologii oraz innych nauk społecznych i humanistycznych zaowocowało dychotomicznym podejściem do nauk o ...

Zwrot przestrzenny

Zwrot przestrzenny – nurt badawczy w naukach humanistycznych, który zakłada, że przestrzeń, w której żyje i działa człowiek, nie jest faktem obiektywnym, lecz społecznym. Jego przedstawiciele twierdzą, że terminy przestrzenne są z jednej strony formowane przez aktywność człowieka, a z drugiej same na niego oddziaływają – dlatego pojęcia geograficzne są tylko kulturowo uwarunkowanym konstruktem myślowym. Zwrot przestrzenny występuje w geografii, historiografii, literaturoznawstwie, socjologii, czy politologii. Część jego przedstawicieli postuluje utworzenie nowej dyscypliny naukowej, nazywa ...